ایثار کو(شعر محلی بیرجندی) به بهانه ی هفته ی بزرگداشت مقام معلم
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٥  کلمات کلیدی: سعیدعندلیب ، ایثارکو ، شعر محلی بیرجندی ، بزرگداشت معلم

طنزی به گویش محلی بیرجندی تقدیم به ایثارگران عرصه ی تعلیم و تربیت

«ایثار کُوْ»

1) هی‌ خَن‌ْ گُوْ وَ مّا ن‌ُ شما ایثار کُوْ ایثار کُوْ

هی‌ کار کُوْ تو رْ جان‌ِ ما ایثار کُوْ ایثار کُوْ

2) بَچّان‌ْ تو رَ نُاْن‌ِ نِمَه‌ دردِ تو درمُاْن‌ِ نِمَه‌

بُرْ چَاْش‌ِ مردم‌ْ بی‌ ریا ایثار کُوْ ایثار کُوْ

3) وَر دشت‌ و وَر کُو (ه‌)زَه‌ بُرا وَر هر کس‌ِ رو زَه‌ بُرا

لُقْمَی‌ خُوْ تُو خُو زَه‌ بُرا ایثار کُوْ ایثار کُوْ

4) روزِ معلّم‌ْ باد کُوْ دل‌ خُوْ رْ به‌ ظَاْهِر شاد کُوْ

خود او قُدَر ناز و اَدا ایثار کُوْ ایثار کُوْ

5) دنیا اگر غرق‌ِ غَمَه‌، ما ن‌ُ تو رْ از دنیا چه‌ مَه‌

ما خُوْ نِیَه یِم‌ مبتلا ایثار کُوْ ایثار کُوْ

6) گر تَو که‌ بَچَّی‌ خردِ تو، این‌ِ برَاْدَرْ بُردِ تو

جا فکرِ دَرمُاْن‌ و دَوا ایثار کُوْ ایثار کُوْ

7) فریاد مَاْ کُوْ جُاْن‌ِ مُوْ که‌ طی‌ شُوْ خُاْن‌ و مُاْن‌ِ مو

جا اِی‌ همه‌ سر و صدا ایثار کُوْ ایثار کُوْ

8) مَاْیِی‌ که‌ خوش‌ اقبال‌ بی‌، مردِ نمونَی‌ سال‌ بی‌

را خُوْرْ کُوْ از مردم‌ سوا ایثار کُوْ ایثار کُوْ

9) گر گشنَه‌ بی‌ مَاْکُوْ صدا، دل‌ْ خوش‌ کُوْ وَر روزِ جَزا

شغل‌ِ تو شغل‌ِ انبیا ایثار کُوْ ایثار کُوْ

10) امرو  که‌ جِشْت‌ِ جای‌ِ تو، فردا بهشت‌ِ جای‌ِ تو

اِمرو برو فردا بیا ایثار کُوْ ایثار کُوْ

11) یَاْ بُرج‌ِ دَو دَو کُوْ گُلَو، روزِ خُوْ رَ شَو کُوْ گُلَو

بعدَم‌ بخور بادِ هوا ایثار کُوْ ایثار کُوْ

12)  هفتاد سَاْعَت‌ کار کُوْ اَاْخِر خُوْرَ نَاْکار کُوْ

    چُو «عندلیب‌ِ» بینوا ایثار کُوْ ایثار کُوْ

برای دریافت فایل صوتی شعر با صدای شاعر لطفا" روی نشانی زیر کلیک کنید.

<embed src="<a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ae7b070a10fad076f820f9098f059ba6/" width="75" height="43" autostart="true" volume="50">

 برای ملاحظه ی آوا نگاشته، ترجمه و لغات  روی" ادامه مطلب" کلیک کنید. 


آوانگاشته ی شعر محلی"ایثار کو"

 1. 1)   Hay xango vammân o šomâ isâr ko isâr ko/ Hay kar ko tor jâne mâ isâr ko isâr ko
 2. 2)   Baččân to re nōne nemā dzrde to darmōne nemā/ Bor čāše mardom bi reyâ isâr ko isâr ko
 3. 3)   Var dašto var ku ze borâ var har kase ru ze borâ /loqmay xo tux u ze borâ isâr ko isâr ko
 4. 4)   Ruze moallem bâd ko del xor be zāher šâd ko/xod uqqodar nâz o adâ isâr ko isâr ko
 5. 5)   Donyâ agar qarqe qamā mâno tor az donyâ če mā/ mâ xo neyāyem mobtalâ isâr ko isâr ko
 6. 6)   Gar tow ke baččay xorde to ine berādar borde to/jâ fekre darmōno davâ isâr ko isâr ko
 7. 7)   Faryâd māko jōne mo ke tay šo xōno mōne mo/jâ i hame sar vo sadâ isâr ko isâr ko
 8. 8)   Māyi ke xoš eqbâl bi marde nomunay sâl bi/râ xor ko az mardom sevâ isâr ko isâr ko
 9. 9)   Gar gošne bi māko sadâ del xoš ko var ruze jazâ/šoqle to šoqle anbeyâ isâr ko isar ko
 10. 10)Emru ke ješte jâye to farad behešte jâye to/emru borrow farad beyâ isâr ko isâr ko
 11. 11)Yā borje dow dow ko golow ruze xo re šow ko golow/bādam boxor bade havâ isâr ko isâr ko
 12. 12)Haftâd sāat kâr ko āxer xo re nākâr ko/ču andalibe binavâ isâr ko isâr ko                             

 

برگردان شعر محلی "ایثارکو" به زبان فارسی معیار:

 

1- مرتب به ما خواهند گفت : ایثاربکن. ایثاربکن/تو را به جان ما هی کاربکن. ایثار بکن. ایثاربکن. !

2- بچّه هایت نان نمی خواهند، دردت درمان نمی خواهد/برای چشم مردم ،بی ریا ! ایثاربکن.ایثاربکن. !

3- به دشت و به کوه بزن برادر،به هرکسی رو بزن برادر؟ لقمه ات را در خون بزن برادر ایثاربکن .ایثاربکن. !

4- "روز معلّم" باد بکن . دلت را به ظاهر شادبکن/ با آن همه ناز و ادا ایثار بکن .ایثار بکن. !

5ـ دنیا اگردر غم و اندوه غرق است ، من و تو که با دنیا کاری نداریم. ما که مبتلا نیستیم ! تو ایثارکن. تو ایثارکن. !

6- اگر بچه ی کوچکت تب کرد ، بهره ات از دنیا همین است/ به جای اندیشه ی دوا و درمان او ایثار کن .ایثارکن. !

7- فریاد مزن جانِ من که همه ی خان ومانم تمام شد/ به جای این همه سر و صدا ایثار بکن ایثار بکن. !

8- می خواهی خوش اقبال باشی؟ مردِ نمونه یِ سال باشی؟/ راهت را از مردم جداکن.فقط ایثار بکن. ایثاربکن !

9- اگر گرسنه باشی سر و صدانکن .دلت را به روز جزا خوش کن/ شغل تو شغل انبیاست پس ایثار کن .ایثارکن !

10- امروز اگر جای زشتی داری ، فردا جایت بهشت است/ پس امروز برو و فردا بیا فعلا" ایثاربکن . ایثاربکن.!

 11- یک ماه با بدو بدو کردن، روز خودت را به شب برسان. بعدهم باد هوا بخور و فقط ایثارکن. ایثارکن.!

12- هفتاد ساعت در هفته کار کن .آخر خودت را ناکار کن / مثل عندلیب بینوا ایثار بکن . ایثار بکن.

 

لغات و اصطلاحات :

خَنْ گَوْ: خواهند گفتxango

بُرْ : برایِbor

نِمه : نمی خواهدnemā

نِیه یِم : نیستیمneyāyem

تو : تبtow

مه یی : می خواهیmāyi

 بی : باشیbi

جِشْت(یا جیشت) : زشت ješt

دو دو : بدو بدو ، دوندگیdow dow